Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Op Gevoel

Algemeen en definities

De algemene voorwaarden worden gebruikt om de rechten en plichten van de consument te bepalen en de rechten, diensten en verantwoordelijkheden van de ondernemer.

Bij het gebruik van en het aankopen via Op Gevoel stem je in met deze algemene voorwaarden.

Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon, die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. In dit geval Op Gevoel.

Consument: De natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Vestigings- en adresgegevens

Op Gevoel
Aaltenseweg 61
7131 NB Lichtenvoorde
info@op-gevoel.nl
06-51717479
KvK-nummer 68835426

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van de ondernemer en op iedere tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.

Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Dit geldt tevens voor onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van bepalingen in deze voorwaarden.

Copyright

Op alle uitgaven van Op Gevoel, zowel off- als online, rust copyright en beeldrecht. De teksten, illustraties en beelden van Op Gevoel zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de ondernemer. Wil je een van de teksten of beelden gebruiken, dan zijn daar in overleg mogelijkheden toe, maar neem altijd eerst contact op via info@op-gevoel.nl.

Het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een beschrijving van de aangeboden producten. Deze is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het product door de consument mogelijk te maken. De afbeeldingen van de producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Onder andere:
– De prijs inclusief omzetbelasting.
– De kosten van verzending.
– De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt.
– De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.
– De mogelijkheid, termijn en voorwaarden van retournering.
– De beschikbare maten en kleuren van de producten.

De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het hierboven onder het kopje ‘Het aanbod’ beschrevene, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De consument heeft hierbij de volgende stappen doorlopen: selectie van gewenst(e) product(en), toevoeging aan winkelmand, invulling adresgegevens (zowel voor factuur als voor levering), checken van de order, selecteren van betaalmethode, voldoen van betaling.

De ondernemer bevestigt de ontvangst van de overeenkomst via elektronische weg, per e-mail van info@op-gevoel.nl. De ondernemer zorgt voor een veilige web-omgeving en treft technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data.

Herroepingsrecht / retour

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 7 dagen na ontvangst van het product kenbaar te maken aan de ondernemer.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen slechts de kosten van terugzending voor zijn rekening. De ondernemer zal na ontvangst van het retour verzonden product het bedrag van het product terugbetalen.

Uitsluiting herroepingsrecht / mogelijkheid tot retour

De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn. Dit geldt voor op maat gemaakte teksten die in overeenstemming met de consument zijn bedacht, vormgegeven en geprint.

De prijs

De genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden bij een latere stap vermeld en opgeteld.

Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Conformiteit en garantie

De ondernemer staat er voor in, dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 7 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld per e-mail: info@op-gevoel.nl.

De garantie geldt niet indien:

De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of dit door derden heeft laten doen of de producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of onzorgvuldig zijn behandeld.

Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

De ondernemer zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed (richtlijn 3 tot 5 werkdagen) doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, wordt de consument hiervan op de hoogte gesteld. De consument heeft dan het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.

Alle leveringstermijnen zijn indicaties. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

In geval van ontbinding zal de ondernemer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen, terugbetalen. Dit geldt uiteraard alleen voor producten van Op Gevoel, gekocht via op-gevoel.nl. Indien een product gekocht is bij een van de verkooppunten wordt retour met de desbetreffende winkel geregeld.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Eventuele retourzendingen hiervan zijn voor kosten van de ondernemer.

Het risico van beschadiging of van vermissing van producten berust bij de ondernemer.

Betaling

De betaling vindt plaats wanneer de order geplaatst is, waarbij gebruik wordt gemaakt van een van de betaalmethoden vermeld op en aangeboden door de website.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behouders wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Klachtenregeling

Klachten kunnen per e-mail gemeld worden op info@-op-gevoel.nl.

Klachten moeten binnen 7 dagen na overeenkomst volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

De ondernemer heeft 14 dagen om de klacht te verwerken en in onderling overleg op te lossen.

Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal deze de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Intellectueel eigendom

Alle productnamen, logo’s, modellen en ontwerpen op en van de aangeboden of gerelateerde producten van Op Gevoel zijn eigendom van de ondernemer. De consument respecteert het intellectueel eigendom van de ondernemer en neemt deze in acht.

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige manier dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen.